Huis en Tornooi reglement:

Huis reglement:

Voor de goede verstandhouding en respect van het huisreglement zullen de volgende regels in acht genomen moeten worden. Bij het niet naleven van de regels kan u de toegang ontzegt worden.
Respecteer de buren en omgeving.

Alle dranken blijven boven in de bar, dranken worden ten alle tijde steeds op de bar of op de gepaste tafels boven geplaatst. Het is niet toelaatbaar dat dranken en eten meegenomen te worden naar beneden.
Het is verboden van overdreven alcohol gebruik, alvast zeker geen drugsgebruik toelaatbaar. Agressie wordt niet getolereerd en streng veroordeeld.

Rookbeleid: is enkel buiten toegelaten, peuken en restanten worden in de voorziene asbak gedaan.  Onder roken verstaan we de gewone sigaret, sigaar, pijp en de E sigaret/ Vapor.
Indien er met eten of dranken wordt gemorst, of glazen of borden worden gebroken gelieve dit onmiddellijk te melden dat dit onmiddellijk opgeruimd kan worden zonder dat er verder volgschade kan lijden.
Voor de privacywet is er toezicht van camera’s dit zowel binnen als buiten.
Respecteer ook de toiletten voor anderen, voor vrouwen is er een apart toilet voorzien .

Er is parkeerplaats voorzien aan de loods van pleisterwerken Louwie en voor de huizen van Vaartdijk zuid nr 61 – 62 en 62A.

Tornooireglement:

Flipperkasten worden steeds met respect behandeld, deze komen uit een privé collectie en de meeste nieuw uit de doos of volledige gerestaureerd.

Dit wil zeggen: geen gsm opleggen, niet op leunen, geen ringen aandoen tijdens spelen, ( hetzij je trouw bent aan je vrouw is deze met uitzondering van de trouwringJ) , zich niet tussen de flippers begeven  voorbeeld van een riemen en metalen knopen passeren langs flipperkasten om geen schade aan kabinet te veroorzaken.

Bij storing, defecten of een de bal die vastligt, gelieve iemand van de organisatie te contacteren.  Kast word opengedaan en de bal word in de bal schooter-lane gelegd of op een van de flippers conform IFPA regels. Indien zich iets voor doet, gelieve steeds een foto te nemen van de huidige scores.
Extra ballen worden niet gespeeld deze zijn normaal gezien afgezet, indien je toch een extra bal krijgt wordt de bal geplunged, na plungen worden de flippers niet meer aangeraakt. Gelieve deze situatie wel mee te delen aan de organisatie.
Het is niet toegestaan om een kast op eigen initiatief aan en/of uit te schakelen.  Indien nodig is enkel de organisatie hiervoor bevoegd. Vergeet ook niet bij deze situatie een foto te nemen van de scores om latere discussies te vermijden.

Een begonnen spel herstarten zonder iemand van de organisatie te betrekken is een verloren spel en  kan lijden tot een diskwalificatie.
Alle kasten staan bij voorkeur op 3 ballen en 2 tilt warnings ingesteld.
Tijdens matchplay: indien je als laatste speler reeds gewonnen bent, gelieve niet verder te spelen. Idem
met pingolf, indien je de score behaald gelieve niet verder te spelen. Dit voor de vlotheid van de wedstrijd.
Flipperkasten met zware mankementen die niet snel herstelbaar zijn, worden uit de wedstrijd gezet.
Er worden geen recreatieve spellen gespeeld tijdens de wedstrijd.

Alle kasten hebben anti reflectieglas deze kosten om bij tegen de 200€, bij een gebroken glas zal de kost van 325€ u worden aangerekend voor glas en speelveld opkuis. Deze lijdt ook tot diskwalificatie.
Tijdens spelen is coaching niet toegelaten en kan ook lijden tot een diskwalificatie.

Ten gepaste tijde worden er free play zones vrijgegeven door de organisatie.

Scorbit en insider connects of andere applicaties die het spel in verwarring brengen of vertragen tijdens de wedstrijd worden niet toegelaten. Terug met reden voor een vlotte verloop van de wedstrijden.

Problemen worden door de organisatoren zo diplomatisch mogelijk opgelost volgens het IFPA reglement.

Betalings en annulatie voorwaarden:

Betalingen gebeuren via bankoverschrijving of via het online platform van Mollie.

Inschrijving is enkel gelding na volledige betaling en het ontvangen van een bevestiging van inschrijving.

Annulatie tot 2 dagen voor de wedstrijd kan na schriftelijke aanvraag. Terugbetaling gebeurd mits het afhouden van een administratieve kost van 3,5€, terugbetaald 7 werkdagendagen na wedstrijf.  Annulatie minder dan 2 dagen voor de webstrijd wordt het volledige inschrijvingsgeld weerhouden.

Verantwoordelijkheid:

Elke speler/ deelnemer/ ingeschrevene is zelf verantwoordelijk voor ongevallen en aangebrachte schade.

Veel Plezier, respecteer elkaar en succes met de wedstrijd.

 

House and Tournament Rules:

House Rules:

The following rules will need to be observed for the proper understanding and respect of the house rules. Failure to follow the rules may result in you being denied entry.

Respect the neighbors and environment.
All drinks remain upstairs in the bar, drinks are always placed on the bar or on the appropriate tables upstairs. It is not allowed that drinks and food are taken downstairs.
Excessive alcohol consumption is forbidden, especially the use of drugs is not allowed. Aggression is not tolerated and is strictly condemned.
Smoking policy: smoking is only allowed outside, cigarette butts and leftovers must be put in the ashtray provided.  By smoking we mean the regular cigarette, cigar, pipe and E cigarette / Vapor.
If food or drinks are spilled, or glasses or plates are broken please report this immediately so it can be cleaned up without further damage.
For privacy reasons there is camera surveillance inside and outside the premises.
Respect the toilets for the others, for women there is a separate toilet.
There is parking at the shed Hangars of plaster works Louwie and for the houses of Vaartdijk south no 61, 62 and 62A.

 Tournament rules:

Pinball machines are always treated with respect, these come from a private collection and most new from the box or fully restored.
This means: do not put a cell phone on them, do not lean on them, do not wear rings while playing (if you are faithful to your wife, this is with the exception of the wedding ring) , do not go between the flippers example of a belts and metal buttons pass along pinball machines so as not to cause damage to cabinet.
In case of malfunction, breakdown or a ball that is stuck, please contact someone from the organization.  Cabinet will be opened and ball will be placed in ball shooter lane or on one of the pinball machines according to IFPA rules. If something happens, please always take a picture of the current scores.
Extra balls will not be played, these are normally blocked. If you receive an extra ball it will be plunged, after plunging the flippers will not be touched. Please do inform the organization of this situation.
It is not allowed to switch a machine on or off on your own initiative.  If necessary, only the organization is authorized to do so. Do not forget to take a picture of the scores in order to avoid later discussions.
Restarting a started game without involving someone from the organization is a lost game and can lead to disqualification.
All cabinets are preferably set to 3 balls and 2 tilt warnings.
During matchplay: if you are the last player to win, please do not continue playing. Also with pingolf, if you get the score, please do not continue. This is for the smoothness of the match.
Pinball machines with serious defects that cannot be repaired quickly will be removed from the competition.
No recreational games will be played during the competition.
All cabinets have anti-reflective glass that costs around 200€, when broken the cost of 325€ will be charged to you for glass and playfield cleanup. This will also result in disqualification.
Coaching is not allowed during play and may also result in disqualification.
Free play zones will be released by the organization in due time.
Scorbit and insider connects or other applications that confuse or delay the game during the match will not be allowed. Back with reason for the smooth running of the games.
Problems will be resolved as diplomatically as possible by the organizers according to IFPA rules.

Payment and cancellation conditions:

Payments are made via bank transfer or via the online platform of Mollie.

Registration is only valid after full payment and receipt of a registration confirmation.

Cancellation up to 2 days before the competition is possible after written request. Reimbursement will be made after deduction of an administrative fee of 3,5€, refunded 7 working days after the competition.  Cancellation less than 2 days before the competition the full entry fee will be withheld.

Responsibility:

Each player/participant/registrant is responsible for accidents and damages.

Have fun, respect each other and good luck with the competition